خب اولین اموزش ما چیه!!

اینکه بفهمیم به چه کسی هکر گفته میشه

.